Inspektor nadzoru inwestorskiego a prawo budowlane

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane jednoznacznie określa, że obok inwestora, projektanta i kierownika robót/budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z czterech kluczowych uczestników procesu budowlanego. Choć przepisy te jasno wskazują, że inwestor może (nie musi) powołać takiego nadzorcę, to istnieją inne określone zapisami okoliczności, które nakładają obowiązek powołania inspektora. Sprawdź, co o instytucji inspektora nadzoru inwestorskiego mówi ustawodawstwo.

Powołany z obowiązku

To właśnie Art. 19 Ustawy Prawo budowlane wyjaśnia, że właściwy organ może zobligować inwestora do ustanowienia inspektora na budowie. Taki obowiązek może być równocześnie warunkiem wydania pozwolenia na budowę. Mimo, iż zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru sprawują kontrolę nad inwestycją, łączenie obu tych funkcji jest w świetle prawa niedopuszczalne.

Co inspektor musi?

Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez szeroko zakrojone działania kontrolne. To podstawowa funkcja inspektora nadzoru. Nieustanne porównywanie postępu prac z projektem, pozwoleniem na budowę i zestawianie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej to codzienność pracy weryfikatora. Odpowiednia jakość robót, narzędzi i materiałów również nie umknie jego czujnemu oku. Pisemnie potwierdzony odbiór uprzednio sprawdzonych i wolnych od wad robót i przekazanie obiektu do użytkowania kończy proces udziału inwestora w procesie budowlanym. Kontrola nad rozliczeniem budowy również wejdzie w zakres obowiązków inspektora , jeśli inwestor sobie tego  zażyczy.

Do czego inspektor ma prawo?

Art. 26 ww. Ustawy wyłuszcza, jakie są prawa inspektora.  Dla praktyków nie będzie zaskoczeniem, że z rolą inspektora wiąże się wydawanie kierownikowi robót poleceń, szczególnie tych dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń związanych z brakiem odpowiednich certyfikatów, zaświadczeń, czy innych uchybień formalnych, bądź w jakości prac. Czasem wadliwie wykonana praca może spowodować uruchomienie prawa do wstrzymania prac lub w skrajnych przypadkach–do ich zakończenia.  Jeśli na budowie funkcjonuje kilku inspektorów o różnych specjalnościach, jeden z nich zostanie koordynatorem pozostałych, na mocy decyzji inwestora.

Wystaw sobie świadectwo w dzienniku

Dziennik budowy skrywa na swych kartach wiele ważnych zapisów, także tych, dokonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Z przepisów jasno wynika, że znajdą się na nich zarówno skontrolowane, jak i zatwierdzone etapy budowy, a czasem wady i zobowiązania do ich usunięcia. Tyle teoria. Uczestnicy procesu budowlanego przytakną zgodnie, że dziennik budowy to przede wszystkim znakomite źródło informacji o przebiegu całej inwestycji. Lecz nie tylko. To również świadectwo aktywności samego inspektora, który, choć nie musi, to może przypieczętować swym wpisem wcielenie przepisów Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane w czyn.

Masz pytanie?