Oferta

– Nadzór inwestorski inwestycji budowlanych zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej ;
  • inżynieryjnej drogowej,  inżynieryjnej mostowej ;
  • inżynieryjnej  hydrotechnicznej;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
  • instalacyjno–inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

– Nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

– Kontrole i przeglądy okresowe obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania  zgodnie z  art. 62  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

– Doradztwo techniczne

– Inwestorstwo zastępcze

Masz pytanie?