Inspektor nadzoru – Twoje wsparcie na budowie (zakres czynności i obowiązków)

Inspektor nadzoru inwestorskiego to nieocenione wsparcie dla inwestora podczas niełatwego procesu budowy. Zapoznaj się z zakresem czynności i obowiązków by wiedzieć, czego możesz oczekiwać od swojego inspektora nadzoru.

Nadzór inwestorski

Reprezentowanie inwestora i pilnowanie zgodności prac z dokumentację projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej należą do podstawowego repertuaru obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Do pozostałych czynności należy sprawdzanie jakości i odbiór robót na każdym etapie, a także wydawanie poleceń kierownikowi robót, które są odnotowywane w dzienniku budowy.

Stwierdzenie wszelkich nieprawidłowości przez inspektora wiąże się z możliwością żądania ich usunięcia. Analiza zagrożeń, wykrywanie nieprawidłowości i niezgodności z przepisami czy projektami to esencja pracy inspektora nadzoru. W procesie właściwej kontroli nie zabraknie tworzenia i wdrażania procedur zarządzania pracami oraz wzorów dokumentacji niezbędnych do finalizacji inwestycji. Nieustanna kontrola zgodności robót z umowami i dokonywanie oceny konieczności zaniechania/wykonania dodatkowych prac przeplatają się z dbałością o przepisy i realizację obiektu budowlanego zgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę. Kontrola dokumentacji pod względem finansowym i rzeczowym zostanie skonfrontowana przez inspektora z aktualnym stanem robót i skonsultowana z kierownikiem robót. Dokonanie odbioru placu budowy może się odbyć tylko pod warunkiem pomyślnie przeprowadzonej inwentaryzacji robót oraz po stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż. Inspekcje dotyczące jakości oraz stosowania dobrej praktyki inżynierskiej wiążą się nieodzownie z koniecznością wyeliminowania wad. Opracowanie stosownych procedur usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i przeprowadzenie ww. procesu również należą do katalogu obowiązków inspektora. W celu realizacji obowiązku inspektor przebywa na budowie według potrzeb kontrolując na bieżąco jakość prowadzonych robót budowlanych. Również zestawienie robót z harmonogramem płatności, procesem fakturowania i finalna konfrontacja z kosztorysem wykonawcy stanowią podstawę do ostatecznego rozliczenia inwestycji. Analiza harmonogramów i terminów pod kątem diagnozowania ewentualnych zagrożeń dla inwestora jest najczęściej wymagana na tym etapie procesu. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ucieknie także od zabezpieczenia ryzyk poprzez dobór właściwych ubezpieczeń na każdym etapie inwestycji, opracowywania raportów, czy konsultacji w zakresie  zmian projektowych, zmiany technologii wykonania robót budowlanych.

Odbiór końcowy

Na finiszu inwestycji dochodzi do czynności mających na celu sprawne i poprawne dokonanie odbioru robót. Nadzór nad próbami i rozruchami urządzeń, systemów i instalacji są równie ważne w pracy inspektora, jak analiza dokumentacji powykonawczej. Wielopoziomowa inspekcja inwestycji. Trudności w wymówieniu tej ogólnej definicji pracy inspektora nadzoru idealnie oddają złożoność tej odpowiedzialnej i jednej z kluczowych ról na budowie.

Inwestorstwo Zastępcze

Inwestor zastępczy działa w imieniu inwestora przy realizacji inwestycji budowlanej. Do jego obowiązków należy organizacja i koordynacja wszelkich działań związanych z procesem przetargowym, w wyniku którego zostanie wyłoniony generalny wykonawca. W porozumieniu z inwestorem przygotowuje on także dokumentację przetargową (m.in. umowę z generalnym wykonawcą, warunki dla oferentów, korespondencję). Skupia się także na szeroko rozumianej komunikacji z oferentami, która zawiera w sobie zarówno organizację spotkań, jak i negocjacji, ale także analizę ich wiarygodności, atrakcyjności ofert i składanie do nich zapytań.

Na podstawie własnych doświadczeń, najlepszej wiedzy oraz w oparciu o założone cele konsultowane z inwestorem wydaje on następnie rekomendację danej oferty generalnego wykonawcy. We współpracy z projektantem oraz z uwzględnieniem ofert proponujących rozwiązania alternatywne do założonych przez inwestora, dokonuje wyboru najlepszej propozycji, którą następnie przedstawia zwierzchnikowi.

Nieroztropnie byłoby pominąć także obowiązek reprezentowania inwestora przed właściwymi organami nadzoru budowlanego w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czy aktywne uczestniczenie w przekazywaniu przez generalnego wykonawcę obiektu gotowego do użytkowania.

Masz pytanie?